testy z historii

GŁÓWNA     KSIĘGA GOŚCI     AUTORKA     LINKI     KONTAKT     ARCHIWUM     MAPA STRONY


ustaw jako stronę startową        dodaj do ulubionych
PR google pagerank

.:: PREHISTORIA ::.
Typy form ludzkich
Człowiek rozumny

.:: STAROŻYTNOŚĆ ::.
Mezopotamia
Państwo asyryjskie
Egipt darem Nilu
W dolinie Indusu
Państwo Środka
Palestyna
Antyczna Grecja
Starożytny Rzym

.:: ŚREDNIOWIECZE ::.
Arabowie
Państwa europejskie
Dynastia Piastów
Wyprawy krzyżowe
Niewola awiniońska
Schizmy w Kościele

.:: NOWOŻYTNOŚĆ ::.
Szlachta polska
Jagiellonowie
Wojny Polski XVI-XVII
Królowie elekcyjni
Rozbiory
---------------------------
Carowie Rosji
Odkrycia geograficzne
Reformacja
Torquemada
Niccolo Machiavelli
Wojna 30-letnia
Wojna Północna
Wojna siedmioletnia
Niepodległość USA
Rewolucja Francuska

25 PYTAŃ O WOJNY POLSKI XVI-XVII WIEK

 1. Gdzie podpisano pokój kończący wojnę o Inflanty w 1570 roku?
  1. w Szczecinie
  2. w Jamie Zapolskim
  3. w Barze
  4. w Połocku

 2. Podane wydarzenia kampanii wschodniej Batorego uporządkuj od najwcześniejszego do najpóźniejszego
  ..... rozpoczęcie oblężenia Pskowa
  ..... zdobycie Połocka
  ..... rozejm w Jamie Zapolskim
  ..... walki pod Wielkimi Łukami

 3. Które ze zdań dotyczących wojny o Inflanty w XVI wieku jest prawdziwe?
  1. W 1561 roku wielki mistrz Kawalerów Mieczowych złożył hołd lenny królowi Polski w Warszawie.
  2. Wielki mistrz Kawalerów Mieczowych dostał jako dziedziczne ziemie: Kurlandię i Inflanty.
  3. Gottard Kettler, wielki mistrz Zakonu Kawalerów Mieczowych, pozostał po sekularyzacji, w lennej zależności od Polski.
  4. Pierwszym państwem zakonnym, które uległo sekularyzacji, był Zakon Kawalerów Mieczowych.

 4. Do podanych wydarzeń dopisz daty roczne.
  Sekularyzacja Zakonu Kawalerów Mieczowych - ......................................................
  Powołanie Komisji Morskiej przez Zygmunta Augusta - ..............................................
  Układ Polski z Zakonem Kawalerów Mieczowych w Pozwolu - .......................................
  Ogłoszenie w Gdańsku konstytucji Karnkowskiego - ..................................................

 5. W bitwie pod Byczyną jeden z elektów spotkał się ze szlachtą polską. Który?
  1. Zygmunt August
  2. Henryk Walezy
  3. Stefan Batory
  4. Zygmunt III Waza

 6. Jak dobrze znasz polskich króli? Podpisz każdego z władców uwzględniając jego: imię, "numerek" oraz ewentualny przydomek:

 7. Czym były dymitriady?
  .................................................................................................................

 8. Dopasuj do podanych bitew dowódców wojsk polskich:
  bitwa pod Kłuszynem             Stanisław Koniecpolski
  bitwa pod Kircholmem            Stanisław Żółkiewski
  bitwa pod Trzcianą                Jan Karol Chodkiewicz

 9. Uzupełnij:
  Wielką niespodzianką dla Polaków było pojawienie się rzekomego syna cara ................................, Dymitra zwanego później ........................... . Za pomocą polskich magnatów został on osadzony na tronie moskiewskim. Jedna z magnatów, Jerzy Mniszech oddał mu nawet za żonę swoją córkę, ...................... . Car wkrótce został zabity, a na jego miejsce wybrano Wasyla ................. .

 10. Wśród podanych wydarzeń wojen polsko-rosyjskich wskaż najwcześniejsze (oznacz je literą A) i najpóźniejsze (oznacz je literą B).
  ..... rozejm polsko-moskiewski w Dywilinie
  ..... wojna smoleńska
  ..... nowym carem zostaje Michał Romanow
  ..... podpisanie pokoju w Polanowie

 11. Spośród podanych niżej nazwisk Kozaków wybierz tych, którzy stanęli na czele powstań w XVI lub XVII wieku:
  Eustachy Daszkiewicz        Taras Fedorowicz-Trasyło        Jakub Ostrzanin        Iwan Mazepa

 12. Kto z kim podpisał ugodę w Perejesławiu?
  1. Rzeczpospolita z Rosją
  2. Rzeczpospolita z Kozakami
  3. Kozacy z Rosją
  4. Kozacy z Turkami

 13. Wskaż wszystkie podpunkty, które mówią o tym, co zawierała ugoda w Hadziaczu
  1. nadanie praw szlacheckich tysiącowi Kozaków
  2. przyjęcie do rejestru 30 tysięcy Kozaków
  3. Ukraina została włączona do Rosji
  4. przyjęcie do rejestru 60 tysięcy Kozaków
  5. powrót szlachty polskiej do jej majątków na Ukrainie
  6. starszyzna kozacka otrzymała gwarancje zachowania swoich majątków ziemskich

 14. Podane ugody kozackie uszereguj w porządku chronologicznym, a następnie dopisz ich daty roczne:
  .... ugoda pod Zborowem - .........
  .... ugoda w Hadziaczku - .........
  .... ugoda w Perejasławiu - .........

 15. Dlaczego pokój rosyjsko-polski z 1686 roku nazywamy "pokojem Grzymułtowskiego"?
  .................................................................................................................

 16. Wskaż błąd w poniższych zdaniach dotyczących wojen polsko-szwedzkich:
  1. Po wybraniu Zygmunta II Augusta na króla Polski, zapisał on w swoich "pacta conventa" inkorporację Estonii.
  2. W 1600 roku Zygmunt III Waza incorporował Łotwę do Polski.
  3. W latach 1578-89 Zygmunt III Waza był królem Polski i Szwecji.

 17. Kiedy toczyła się "wojna o ujście Wisły"?
  1. 1620-22
  2. 1626-29
  3. 1627-29
  4. 1634-35

 18. Hetman wielki koronny. Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej, w której odniósł znaczne zwycięstwa, między innymi słynne pod Kłuszynem. Gorzej poszło mu w walkach z Turkami. Poniósł porażkę w walkach pod Cecorą. Zmarł w marszu do kraju. O kim mowa?
  1. Stanisław Żółkiewski
  2. Jan Karol Chodkiewicz
  3. Jan Sobieski
  4. Stanisław Koniecpolski

 19. Wybierz najwłaściwszą odpowiedź:
  Podpisany w 1655 / 1660 roku pokój w Oliwie kończył wojny Polski ze Szwecją / z Turcją. Północno-zachodnie / Południowo-wschodnie Inflanty z Kurlandią pozostały w rękach Polski. Polska zagwarantowała swobody religijne dla prawosławnych / protestantów w Prusach Królewskich / Książęcych.

 20. Członkiem którego zakonu był Augustyn Kordecki, obrońca Jasnej Góry?
  1. jezuitów
  2. benedyktynów
  3. franciszkanów
  4. paulinów

 21. Wskaż, czy zdanie jest prawdziwe (postaw koło niego P), czy fałszywe (postaw F):
  1. Układ w Radnot został podpisany w grudniu 1656 roku, w czasie "potopu szwedzkiego". ....
  2. Na mocy układu w Radnot dokonano podziału ziem Rzeczpospolitej. ....
  3. Układ w Radnot podpisali: król szwedzki, Jan Wyhowski, Jerzy Rakoczy, Bogusław Radziwiłł i elektor brandenburski. ....
  4. Książę pruski otrzymał pełną suwerenność od Polski w 1657 roku na mocy traktatów wawelsko-bydgoskich. ....

 22. Gdzie swoje śluby złożył Jan Kazimierz w czasie "potopu" szwedzkiego?
  1. na Jasnej Górze
  2. w Kijowie
  3. we Lwowie
  4. w Wilnie

 23. Uszereguj wydarzenia wojny Polski z Turkami w I połowie XVII wieku:
  .... spalenie przez Kozaków Warny
  .... traktaty w Buszy
  .... śmierć hetmana Żółkiewskiego
  .... oblężenie Chocimia

 24. Z kim Polska podpisała pokój w Karłowicach?
  1. ze Szwecja
  2. z Kozakami
  3. z Turcją
  4. z Rosją

 25. Jak nazywał się wezyr turecki, przeciwnik Sobieskiego spod Wiednia?
  .................................................................................................................ODPOWIEDZI | INNE TESTYODPOWIEDZI:
 1. A
 2. 1 - zdobycie Połocka; 2 - walki pod Wielkimi Łukami; 3 - rozpoczęcie oblężenia Pskowa; 4 - rozejm w Jamie Zapolskim
 3. C
 4. Sekularyzacja Zakonu Kawalerów Mieczowych - 1561
  Powołanie Komisji Morskiej przez Zygmunta Augusta - 1568
  Układ Polski z Zakonem Kawalerów Mieczowych w Pozwolu - 1557
  Ogłoszenie w Gdańsku konstytucji Karnkowskiego - 1570
 5. D
 6. A - Stefan Batory; B - Zygmunt II August; C - Władysław IV Waza
 7. Były to wyprawy Polski na Rosję w celu osadzenia na tronie carskim Dymitrów Samozwańców.
 8. bitwa pod Kłuszynem - Stanisław Żółkiewski
  bitwa pod Kircholmem - Jan Karol Chodkiewicz
  bitwa pod Trzcianą - Stanisław Koniecpolski
 9. Iwana Groźnego, Samozwańcem, Marynę, Szujskiego
 10. A - nowym carem zostaje Michał Romanow
  B - podpisanie pokoju w Polanowie
 11. Taras Fedorowicz-Trasyło, Jakub Ostrzanin
 12. C
 13. A, B, E
 14. 1 - ugoda pod Zborowem - 1649
  2 - ugoda w Perejasławiu - 1654
  3 - ugoda w Hadziaczku - 1658
 15. Nazwa od nazwiska posła polskiego, który podpisał ten pokój, Krzysztofa Grzymułtowskiego.
 16. 1. Po wybraniu Zygmunta III Wazy na króla Polski, zapisał on w swoich "pacta conventa" inkorporację Estonii.
  2. W 1600 roku Zygmunt III Waza incorporował Estonię do Polski.
  3. W latach 1587-98 Zygmunt III Waza był królem Polski i Szwecji.
 17. B
 18. A
 19. 1660; ze Szwecją; Południowo-wschodnie; protestantów; Książęcych
 20. D
 21. 1. P; 2. Pl 3. F; 4. F
 22. C
 23. 1 - traktaty w Buszy; 2 - spalenie przez Kozaków Warny; 3 - śmierć hetmana Żółkiewskiego; 4 - oblężenie Chocimia
 24. C
 25. Kara Mustafa


DO GÓRY | INNE TESTY


.:: XIX WIEK ::.
Napoleon
Księstwo Warszawskie
Kongres Wiedeński
Powstania narodowe

.:: XX WIEK ::.
Grigorij Rasputin
I wojna światowa
Eva Peron
Dwudziestolecie
III Rzesza
II wojna światowa
PRL

.:: SZTUKA ::.
Renesans
Barok
Dwudziestolecie

.:: VARIA ::.
Wstęp do historii
Słowiniczek pojęć
Postacie historyczne
Źródła historyczne
Unie Polski i Litwy
Historia demokracji
Ateizm

.:: DODATKI ::.
Testy z historii
Mapy historyczne
Krzyżówki
Olimpiady
Matura z historii
Cytaty
Dokumenty
Ściągi
Dynastie
Pieśni historyczne
Kalendaria

.:: STATYSTYKI ::.
Profesjonalne bezpłatne statystyki www
Copyright by LUKA © All rights reserved

reklamy google


Polecam niezawodne kosiarki Viking: Kosiarki Szczecin
Jedne z najlepszych maszyn budowlanych na rynku: Zag�szczarki Szczecin