testy z historii

GŁÓWNA     KSIĘGA GOŚCI     AUTORKA     LINKI     KONTAKT     ARCHIWUM     MAPA STRONY


ustaw jako stronę startową        dodaj do ulubionych
PR google pagerank

.:: PREHISTORIA ::.
Typy form ludzkich
Człowiek rozumny

.:: STAROŻYTNOŚĆ ::.
Mezopotamia
Państwo asyryjskie
Egipt darem Nilu
W dolinie Indusu
Państwo Środka
Palestyna
Antyczna Grecja
Starożytny Rzym

.:: ŚREDNIOWIECZE ::.
Arabowie
Państwa europejskie
Dynastia Piastów
Wyprawy krzyżowe
Niewola awiniońska
Schizmy w Kościele

.:: NOWOŻYTNOŚĆ ::.
Szlachta polska
Jagiellonowie
Wojny Polski XVI-XVII
Królowie elekcyjni
Rozbiory
---------------------------
Carowie Rosji
Odkrycia geograficzne
Reformacja
Torquemada
Niccolo Machiavelli
Wojna 30-letnia
Wojna Północna
Wojna siedmioletnia
Niepodległość USA
Rewolucja Francuska

TEST ZE STAROŻYTNOŚCI

 1. Kiedy na tereny Mezopotamii przybyli Sumerowie?
  1. ok. połowy VI tysiąclecia p.n.e.
  2. ok. połowy V tysiąclecia p.n.e.
  3. ok. połowy IV tysiąclecia p.n.e.
  4. ok. połowy III tysiąclecia p.n.e.
 2. Co to jest "teokracja"?
  1. pogląd filozoficzny uważający władzę Boga za najwyższą
  2. ustrój, w którym najwyższą władzę sprawują kapłani
  3. ustrój, w którym władzę nad Kościołem sprawują rządzący
  4. podporządkowanie warstwy rządzącej Kościołowi
 3. Wskaż poprawny schemat chronologiczny dotyczący władania ludów na terenie Mezopotamii:
  1. Akadowie - Amoryci - Asyryjczycy
  2. Amoryci - Asyryjczycy - Akadowie
  3. Amoryci - Akadowie - Asyryjczycy
  4. Asyryjczycy - Akadowie - Amoryci
 4. Co nie znajdowało się w zikkuracie?
  1. szkoły
  2. biblioteki
  3. kawiarnie
  4. siedziby władcy
 5. Przygody jakiego bohatera opiewa najstarszy epos świata?
  1. Gilgamesza
  2. Gilamesza
  3. Gilgagesza
  4. Gagemasza
 6. Jak wyglądał podział społeczeństwa babilońskiego?
  1. 3 grupy: możni, lud, niewolnicy
  2. 3 grupy: możni, lud, robotnicy
  3. 3 grupy: możni, lud, plebs
  4. 3 grupy: możni, lud, chłopi
 7. Mezopotamia położona była:
  1. w południowo-zachodniej Azji Mniejszej
  2. w południowo-wschodniej Azji Mniejszej
  3. w północno-zachodniej Azji Mniejszej
  4. w północno-wschodniej Azji Mniejszej
 8. Jaki system rządów wprowadził Hammurabi?
  1. republikę
  2. cesarstwo
  3. monarchię despotyczną
  4. oligarchię magnacką
 9. Na ilu kolumnach zachował się kodeks Hammurabiego?
  1. na jeden
  2. na siedmiu
  3. na trzydziestu pięciu
  4. na czterdziestu jeden
 10. Stolicą państwa Hammurabiego był:
  1. Akad
  2. Babilon
  3. Uruk
  4. Jerozolima
 11. Które z poniższych zdań dotyczące Hammurabiego jest podane niepoprawnie?
  1. Hammurabi rządził krajem amoryckim w XVIII wieku p.n.e.
  2. W czasie panowania Hammurabiego zakończył się proces "wchłaniania" Sumerów przez ludy semickie.
  3. Kodyfikacji prawa dokonano w celu lepszego zjednoczenia państwa Hammurabiego.
  4. Hammurabi na początku XVIII wieku objął silne, zjednoczone państwo po swoim poprzedniku.
 12. Który z cudów świata starożytnego jest "zasługą" Nabuchodonozora?
  1. wiszące ogrody
  2. latarnia na Farsos?
  3. ??
  4. ??
 13. Który z poniższych ludów stworzył państwo Mitanni?
  1. Hetyci
  2. Amoryci
  3. Huryci
  4. Akadowie
 14. Kiedy doszło do połączenia Dolnego i Górnego Egiptu?
  1. na przełomie VI i V tysiąclecia p.n.e.
  2. na przełomie V i IV tysiąclecia p.n.e.
  3. na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e.
  4. na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e.
 15. Co to był "nom"?
  1. warstwa społeczna w starożytnym Egipcie
  2. siedziba faraona
  3. jednostka monetarna w Egipcie
  4. jednostka terytorialna w Egipcie
 16. Wskaż poprawne przyporządkowanie dotyczące pisma starożytnego Egiptu:
  1. pismo hieratyczne - pismo święte, umieszczane na pomnikach; pismo demotyczne - używane przez lud
  2. pismo hieratyczne - kapłańskie; pismo hieroglificzne - pismo święte, umieszczane na pomnikach
  3. pismo demotyczne - używane przez lud; pismo hieroglificzne - kapłańskie
  4. pismo hieratyczne - używane przez lud; pismo hieroglificzne - kapłańskie
 17. Co zawierał "kamień z Rosetty"?
  1. wyryte napisy w języku greckim i egipskim
  2. wyryte napisy w przynajmniej dwudziestu językach starożytnych
  3. wyryte pismo klinowe
  4. wyryte pismo obrazkowe
 18. Do wielkich piramid egipskich nie zalicza się piramida:
  1. Choepsa
  2. Chonsu
  3. Chefrena
  4. Mykeriosa
 19. Kto zjednoczył Górny i Dolny Egipt?
  1. Manes
  2. Menas
  3. Menes
  4. Manas
 20. Czego nie wynaleźli Egipcjanie?
  1. zegara wodnego
  2. matematycznego zera
  3. kalendarza słonecznego
  4. zodiaku niebieskiego
 21. Czyją żoną według mitologii egipskiej była Izyda?
  1. Chonsu
  2. Re
  3. Ozyrysa
  4. Atum
 22. Egipski grób kamienny w kształcie ścięte ostrosłupa o podstawie prostokąta to:
  1. mastaba
  2. piramida
  3. pagoda
  4. stela
 23. Co uważa się za początek Nowego Państwa?
  1. zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu
  2. zakończenie wojen między faraonami a kapłanami o władzę
  3. przegrana wojna z Nubią
  4. podbój Egiptu przez Hyksosów
 24. Kim był Echnaton?
  1. władcą Egiptu, pod rządami którego kraj miał największy zasięg terytorialny
  2. władcą Egiptu, w latach władania którego państwo egipskie było najlepiej rozwinięte gospodarczo
  3. władcą Egiptu, który próbował zreformować religię egipską
  4. władcą Egiptu, który oddał swoje stanowisko grupie kapłanów
 25. Ile głównych kast funkcjonowało niegdyś w Indiach?
  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
 26. Które z bóstw wcielało się w inne postacie?
  1. Wisznu
  2. Sziwa
  3. Brahma
  4. Kriszna
 27. Jakie miasto nie było charakterystyczne dla potęgi starożytnych Indii?
  1. Mohendżo Daro
  2. Barygaza
  3. Pataliputra
  4. Harappa
 28. Które z podobieństw religii buddyskiej i chrześcijańskiej jest błędne?
  1. nie wolno kraść
  2. nie wolno zabijać ludzi
  3. nie wolno zabijać zwierząt
  4. nie wolno kłamać
 29. W której rzece obmywano się, by usunąć własne wady?
  1. w Indusie
  2. w Narmadzie
  3. w Krishnie
  4. w Gangesie
 30. Z jaką cywilizacją kojarzy się postać "Syna Niebios"?
  1. turecką
  2. indyjską
  3. egipską
  4. chińską
 31. "Kosz dyscypliny", "Kosz nauk", "Kosz dogmatyki" to święte księgi dla wyznawców:
  1. konfucjonizmu
  2. wedyzmu
  3. buddyzmu
  4. hinduizmu
 32. W której ze starożytnych cywilizacji powstały cyfry arabskie używane do dziś dnia?
  1. w Indiach
  2. w Egipcie
  3. w Babilonii
  4. w Grecji
 33. Wskaż poprawne więzi rodzinne między władcami Hebrajczyków:
  1. Saul był ojcem Salomona
  2. Salomon był wnukiem Saula
  3. Dawid był ojcem Saula
  4. Salomon i Saul byli braćmi
 34. Lata 587-39 p.n.e. to dla Judejczyków niewola. Jaka?
  1. egipska
  2. asyryjska
  3. rzymska
  4. babilońska
 35. Co według religii judaistycznej wydarzyło się na górze Synaj?
  1. rozstąpienie się Morza Czerwonego
  2. przekazanie dekalogu na kamiennych tablicach
  3. złożenie dekalogu do Arki Przymierza
  4. pojawił się tam po raz pierwszy prorok - Mojżesz
 36. "Mahabharata", "Ramajana" to utwory wywodzące się z kultury:
  1. chińskiej
  2. japońskiej
  3. indyjskiej
  4. babilońskiej
 37. Grobowiec Agamemnona, Lwia Brama - to terminy kojarzące się z jaką kulturą?
  1. minojską
  2. mykeńską
  3. ateńską
  4. hellenistyczną
 38. Które z podanych niżej minerałów nie występowały w starożytnej Grecji (tzn. nie było ich złóż na tamtym terenie)?
  1. żelazo
  2. ołów
  3. srebro
  4. złoto
 39. W którym mieście powstał słynny "Labirynt"?
  1. w Knossos
  2. w Mykenach
  3. w Syrakuzach
  4. w Atenach
 40. Czym była "symmachia"?
  1. związkiem polis greckich w celach gospodarczych
  2. związkiem obronnym polis greckich
  3. zgromadzeniem ludowym w Atenach
  4. było to rozdzielenie ziemi pomiędzy spartiatów
 41. Jak nazywała się ludność podbita w Sparcie, całkowicie pozbawiona praw?
  1. spartiaci
  2. helloci
  3. periojkowie
  4. motojkowie
 42. Wśród podanych poniżej zdań dotyczących ustroju Sparty, wskaż podane poprawnie:
  1. Rola zgromadzenia ludowego, zwanego apellą, była nieznaczna.
  2. Na czele państwa stali dwaj królowie, których władza stopniowo była ograniczana przez zgromadzenie ludowe.
  3. Urząd efora sprawowało zawsze pięć osób, wybieranych na okres pięciu lat.
  4. W skład geruzji wchodziło 27 członków, każdy powyżej 70 roku życia.
 43. Jak nazywało się zgromadzenie ludowe w Atenach?
  1. aplezja
  2. aklezja
  3. eklezja
  4. eplezja
 44. Tak zwane "strząśnienie długów" to zasługa którego z wielkich reformatorów ustroju Aten?
  1. Peryklesa
  2. Drakona
  3. Klejstenesa
  4. Solona
 45. Czym były "pisane" prawa Drakona?
  1. ludzkimi kośćmi
  2. krwią
  3. gęsim piórem
  4. cierpieniem
 46. Czym byli hoplici?
  1. lekkozbrojnymi piechurami
  2. lekkozbrojną jazdą
  3. ciężkozbrojnymi piechurami
  4. ciężkozbrojną jazdą
 47. Zaznacz poprawne przyporządkowanie:
  1. Termopile - Leonidas = 490 r. p.n.e.
  2. Maraton - Temistokles - 490 r. p.n.e.
  3. Salamina - Temistokles - 479 r. p.n.e.
  4. Plateje - Pauzaniasz - 479 r. p.n.e.
 48. W którym roku zawarto pokój Kaliasza, kończący wojny grecko-perskie?
  1. 478 r. p.n.e.
  2. 456 r. p.n.e.
  3. 448 r. p.n.e.
  4. 444 r. p.n.e.
 49. Kiedy trwała "Wielka Kolonizacja Grecka"?
  1. w IX w. p.n.e.
  2. VIII - IV w. p.n.e.
  3. VIII - VI w. p.n.e.
  4. III w. p.n.e.
 50. Gdzie powstała tak zwana "Wielka Grecja"?
  1. na Półwyspie Peloponeskim
  2. na Półwyspie Apenińskim
  3. w Attyce
  4. na Krecie
 51. Na ile lat został wyrzucany z kraju obywatel grecki w czasie sądu skorupkowego?
  1. na 5
  2. na 10
  3. na 15
  4. na zawsze
 52. W jakich latach toczyła się tak zwana wojna peloponeska?
  1. 431-404 p.n.e.
  2. 404-431 n.e.
  3. 455-404 p.n.e.
  4. 401-431 n.e.
 53. Której z poniższych bitew nie przegrali Persowie?
  1. bitwy pod Maratonem
  2. bitwy pod Termopilami
  3. bitwy pod Salaminą
  4. bitwy pod Platejami
 54. Termopile to:
  1. zatoka
  2. wielkie miasto
  3. wąwóz
  4. pasmo górskie
 55. Ilu strategów powołał Klejstenes?
  1. 2
  2. 5
  3. 7
  4. 10
 56. Która z podanych poniżej osób wprowadziła w VI wieku p.n.e. tyranię w Atenach?
  1. Drakon
  2. Pizystrat
  3. Klejstenes
  4. Solon
 57. Która z bogini była żoną Hefajstosa?
  1. Artemida
  2. Atena
  3. Afrodyta
  4. Persefona
 58. Najsłynniejsza wyrocznia znajdowała się w Delfach. Któremu z bogów była poświęcona?
  1. Zeusowi
  2. Hermesowi
  3. Apollowi
  4. Hadesowi
 59. Wśród poniższych zdań wskaż poprawne:
  1. Kronos był dzieckiem Uranosa i Rei
  2. Rea i Kronos mieli szóstkę dzieci.
  3. Uranos i Rea wydali liczne potomstwo - tak zwanych tytanów.
  4. Kronos i Gaja byli rodzeństwem.
 60. Rodzeństwem nie byli:
  1. Demeter, Zeus, Hermes
  2. Demeter, Zeus, Posejdon
  3. Hera, Zeus, Hades
  4. Artemida, Apollo
 61. W którym roku miały miejsce pierwsze igrzyska olimpijskie w starożytności?
  1. 776 r. p.n.e.
  2. 753 r. p.n.e.
  3. 744 r. p.n.e.
  4. 712 r. p.n.e.
 62. Czyją żoną była piękna Helena, o którą toczyła się wojna trojańska?
  1. Parysa
  2. Menelaosa
  3. Hektora
  4. Achillesa
 63. Za ojca historiografii uważa się:
  1. Herodota
  2. Tukidydesa z Aten
  3. Plutchara z Cheronei
  4. Ksenofonta
 64. Trzech głównych dramatopisarzy greckich to:
  1. Ajschylos, Eurypides, Arystofanes
  2. Eurypides, Arystofanes, Sofokles
  3. Ajschylos, Sofokles, Arystofanes
  4. Ajschylos, Eurypides, Sofokles
 65. Filozofem głoszącym pogląd, że woda jest zasadniczą materią i początkiem wszystkich rzeczy na ziemi był:
  1. Anaksymander z Miletu
  2. Tales z Miletu
  3. Ksenofanes z Miletu
  4. Platon
 66. Uczeń Sofoklesa, nauczał w gaju Akademos, skąd wzięła się nazwa "akademia". Mowa o:
  1. Arystoteles
  2. Tales z Miletu
  3. Heraklit z Efezu
  4. Platon
 67. Rzeźby "Atena Partenos" i "Zeus Olimpijski" są dziełami:
  1. Lizypa
  2. Myrona
  3. Fidiasza
  4. Polikleta
 68. Której z bogiń poświęcony był Partenon?
  1. Atenie
  2. Afrodycie
  3. Herze
  4. Nike
 69. Najbardziej znanym cynikiem był:
  1. Tales z Miletu
  2. Diogenes
  3. Heraklit z Efezu
  4. Protagoras
 70. Z jakiej wyspy pochodziła Safona, najsławniejsza grecka poetka?
  1. Rodos
  2. Kreta
  3. Lesbos
  4. Cypr
 71. Od czego pochodzi nazwa "stadion"?
  1. od odległości, jaką zawodnicy pokonywali w biegu
  2. od miasta, gdzie zaczynano bieg
  3. od miasta, gdzie znajdowała się meta biegu
  4. od władcy Olimpii
 72. Wybierz poprawną kolejność bitew macedońskich:
  1. Gaugamela - Cheronea - Issos
  2. Issos - Cheronea - Gaugamela
  3. Cheronea - Issos - Gaugamela
  4. Cheronea - Gaugamela - Issos
 73. Czyim uczniem był Aleksander Macedoński?
  1. Sokratesa
  2. Arystotelesa
  3. Demostanesa
  4. Platona
 74. "Król królów" to określenie władcy:
  1. Macedonii
  2. Egiptu
  3. Indii
  4. Persji
 75. Po którym z władców Persji Aleksander ogłosił się królem tego państwa?
  1. po Kserksesie
  2. po Dariuszu I
  3. po Dariuszu II
  4. po Dariuszu III
 76. W którym roku zmarł Aleksander Wielki?
  1. 333 r. p.n.e.
  2. 331 r. p.n.e.
  3. 323 r. p.n.e.
  4. 313 r. p.n.e.
 77. Wskaż poprawne dopasowanie diadochów do ziem ich panowania po śmierci Aleksandra Wielkiego:
  1. Królestwo Pergamonu - Antygonidzi
  2. Macedonia i Grecja - dynastia Antygonidów
  3. Egipt - Selecydzi
  4. Azja Mniejsza - Ptolemeusze
 78. Gdzie mieścił się Musejon?
  1. w Atenach
  2. w Aleksandrii
  3. na Rodos
  4. w Pergamonie
 79. Wśród podanych poniżej rzeźb wskaż tą, która nie powstała w okresie hellenistycznym:
  1. "Wenus z Milo"
  2. "Nike z Samotraki"
  3. "Doryforos"
  4. "Grupa Laokoona"
 80. Ile było państw-miast Etruskich?
  1. 5
  2. 10
  3. 12
  4. 15
 81. Skąd pochodzili Etruskowie?
  1. ze Skandynawii
  2. z Afryki Środkowej
  3. z Dalekiego Wschodu
  4. ich pochodzenie nie jest do dziś dnia wyjaśnione
 82. Okres tak zwanego "Rzymu królewskiego" to lata około;
  1. 735 - 508 p.n.e.
  2. 753 - 508 p.n.e.
  3. 753 - 525 p.n.e.
  4. 509 - 33 p.n.e.
 83. W trakcie podboju Italii miały miejsce trzy charakterystyczne wojny. Jak się nazywały?
  1. semickie
  2. samickie
  3. samnickie
  4. semnickie
 84. Pyrrus był królem:
  1. Epiru
  2. Tarentu
  3. Kartaginy
  4. Persji
 85. Według tradycji miasto-państwo Rzym było początkowo rządzone przez ilu króli?
  1. 3
  2. 6
  3. 7
  4. 11
 86. Jak nazywał się ostatni król etruski w Rzymie?
  1. Odoaker
  2. Romulus Agustulus
  3. Remus
  4. Tarkwiniusz Pyszny
 87. Najstarsze spisane prawo, tzw. Prawo XII tablic powstało w:
  1. III w. p.n.e.
  2. IV w. p.n.e.
  3. V w. p.n.e.
  4. VI w. p.n.e.
 88. Który z ludów zdobył i złupił Rzym w 386 r. p.n.e.?
  1. Sasi
  2. Celtowie
  3. Ostrogoci
  4. Hunowie
 89. O którą z wysp toczyła się I wojna punicka?
  1. Sycylię
  2. Sardnię
  3. Korsykę
  4. Maltę
 90. Której z bitew nie wygrał Rzym?
  1. pod Zamą
  2. pod Mylae
  3. pod Kannami
  4. wygrał wszystkie w/w
 91. Legion rzymski podzielony był na 30 mniejszych jednostek. Jak się nazywały?
  1. castra
  2. kohorty
  3. centurie
  4. manipuły
 92. Tyberiusz Semproniusz i Gajusz Semproniusz - dwaj bracia, chcieli wprowadzić reformy w Rzymie w II wieku p.n.e. Z jakiego rodu pochodzili?
  1. Mariuszów
  2. Barkidów
  3. Flawiuszy
  4. Grakchusów
 93. W jakich latach miało miejsce powstanie Spartakusa?
  1. 71 - 73 n.e.
  2. 73 - 76 n.e.
  3. 76 - 73 p.n.e.
  4. 73 - 71 p.n.e.
 94. Orzekali o charakterze przestępstwa, pilnowali porządku w mieście, wydawali edykty. O kim mowa?
  1. o cenzorach
  2. o pretorach
  3. o konsulach
  4. o kwestorach
 95. Ilu cenzorów i na ile lat było wybieranych?
  1. jeden na rok
  2. jeden na 5 lat
  3. dwóch na rok
  4. dwóch na 5 lat
 96. Wskaż poprawny skład jednego z triumwiratów:
  1. Marek Antoniusz, Marek Lepidus i Juliusz Cezar
  2. Marek Antoniusz, Gajusz Oktawian Cezar, Gnejusz Pompejusz
  3. Marek Antoniusz, Gajusz Oktawian Cezar, Marek Lepidus
  4. Gnejusz Pompejusz, Marek Krassus, Marek Aureliusz
 97. W którym roku miała miejsce bitwa pod Akcjum?
  1. 48 r. p.n.e.
  2. 31 r. p.n.e.
  3. 31 r. n.e.
  4. 48 r. n.e.
 98. Jakiego tytułu nie mógł nosić Oktawian, przybrany syn Cezara, po zdobyciu władzy?
  1. dominus
  2. imperator
  3. August
  4. princeps senatus
 99. Największe terytorium Rzym miał za panowania:
  1. Oktawiana Augusta
  2. Trajana
  3. Kaliguli
  4. Nerona
 100. Który z cesarzy podzielił Rzym na dwie części?
  1. Konstantyn Wielki
  2. Romulus Agustulus
  3. Teodozjusz Wielki
  4. Honoriusz

Suma punktów - 100 pkt


INNE TESTY | ODPOWIEDZI
ODPOWIEDZI:
1.C 2.B 3.A 4.C 5.A 6.A 7. 8.C 9.D 10.B 11.D 12.A 13.C 14.C 15.D 16.B 17.A 18.B 19.C 20.B 21.C 22.A 23.D 24.C 25.B 26.A 27.B 28.C 29.D 30.D 31.C 32.A 33.B 34.D 35.B 36.C 37.B 38.D 39.A 40.B 41.B 42.A 43.C 44.D 45.B 46.C 47.D 48.C 49.C 50.B 51.B 52.A 53.B 54.C 55.D 56.B 57.C 58.C 59.B 60.A 61.A 62.B 63.A 64.D 65.B 66.D 67.C 68.A 69.B 70.C 71.A 72.C 73.B 74.D 75.D 76.C 77.B 78.B 79.C 80.C 81.D 82.B 83.C 84.A 85.C 86.D 87.C 88.B 89.A 90.C 91.D 92.D 93.D 94.B 95.D 96.C 97.C 98.A 99.B 100.CDO GÓRY | INNE TESTY


.:: XIX WIEK ::.
Napoleon
Księstwo Warszawskie
Kongres Wiedeński
Powstania narodowe

.:: XX WIEK ::.
Grigorij Rasputin
I wojna światowa
Eva Peron
Dwudziestolecie
III Rzesza
II wojna światowa
PRL

.:: SZTUKA ::.
Renesans
Barok
Dwudziestolecie

.:: VARIA ::.
Wstęp do historii
Słowiniczek pojęć
Postacie historyczne
Źródła historyczne
Unie Polski i Litwy
Historia demokracji
Ateizm

.:: DODATKI ::.
Testy z historii
Mapy historyczne
Krzyżówki
Olimpiady
Matura z historii
Cytaty
Dokumenty
Ściągi
Dynastie
Pieśni historyczne
Kalendaria

.:: STATYSTYKI ::.
Profesjonalne bezpłatne statystyki www
Copyright by LUKA © All rights reserved

reklamy google


Polecam niezawodne kosiarki Viking: Kosiarki Szczecin
Jedne z najlepszych maszyn budowlanych na rynku: Zag�szczarki Szczecin